Göz Muayenesi ( Genel anestezi altında )

İn­fant­lar­da ve ço­cuk­lar­da cer­ra­hi­ye gi­den göz pa­to­lo­ji­le­ri na­dir ve­ya ati­pik ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Bun­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu na­zo­lak­ri­mal ka­nal tı­ka­nık­lı­ğı, şa­şı­lık, kon­je­ni­tal ve­ya trav­ma­tik ka­ta­rakt, pe­net­ran göz ya­ra­lan­ma­la­rı, glo­kom, pre­ma­tür re­ti­no­pa­ti­si, in­tra­or­bi­tal tü­mör­ler ve da­ha bir çok pa­to­lo­ji oluş­tu­rur.

Na­zo­lak­ri­mal ka­nal tı­ka­nık­lı­ğı ve trav­ma­tik göz ya­ra­lan­ma­la­rı sık­lık­la sağ­lık­lı ço­cuk­lar­da gö­rü­lür­ken, di­ğer göz pa­to­lo­ji­le­ri ço­ğun­luk­la anes­te­zi uy­gu­la­ma­la­rı­nı et­ki­le­ye­cek di­ğer kon­je­ni­tal ano­ma­li­ler ile bir­lik­te­dir.

Eriş­kin­ler­de göz cer­ra­hi­si uy­gu­la­ma­la­rı­nın ço­ğun­lu­ğu to­pi­kal ve­ya lo­kal anes­te­zi al­tın­da ya­pı­la­bi­lir. Fa­kat ço­cuk has­ta­lar­da bu müm­kün ol­ma­mak­ta ve ge­nel anes­te­zi ge­rek­mek­te­dir. Yi­ne ay­nı şe­kil­de göz mu­aye­ne­si sı­ra­sın­da bi­le ço­ğu za­man ge­nel anes­te­zi uy­gu­la­ma­la­rı ge­re­kir. An­ne ve ba­ba­dan ay­rıl­ma ank­si­ye­te­si ve tek ba­şı­na sa­kin ka­la­bil­me ol­gun­lu­ğu­na eriş­me­dik­le­ri için ba­sit ref­rak­si­yon, göz içi ba­sın­cı öl­çü­mü, fo­toğ­raf çe­ki­mi, ul­tra­son in­ce­le­me­si ve elek­tro­re­ti­nog­ra­fi sı­ra­sın­da bi­le ya­şa ve men­tal du­ru­mu­na bağ­lı ola­rak ge­nel anes­te­zi ih­ti­ya­cı ola­bi­lir.

Ge­nel anes­te­zi­ye in­fant­la­rın ve­ya ço­cuk­la­rın göz cer­ra­hi­si için ha­zır­lan­ma­sı te­mel pren­sip­ler­de di­ğer branş­lar­dan çok fark­lı ol­ma­ma­sı­na rağ­men ya­pı­la­cak iş­le­me gö­re ba­zı özel­lik­ler ta­şır.

Preoperatif Değerlendirme

Tüm anes­te­zi uy­gu­la­na­cak ve­ya uy­gu­lan­ma ola­sı­lı­ğı olan has­ta­lar pre­ope­ra­tif anes­te­zi için anes­te­zi dok­to­ru ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Özel­lik­li du­rum­lar­da müm­kün­se anes­te­zi­yi uy­gu­la­ya­cak anes­te­zi dok­to­ru ta­ra­fın­dan pre­ope­ra­tif de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­ma­lı­dır. Böy­le­ce ya­pı­la­cak gi­ri­şi­min ve eş­lik ede­cek se­das­yon ve­ya anes­te­zi pla­nı da­ha gü­ven­li ve da­ha iyi plan­la­na­bi­lir. Bu amaç­la ya­pı­la­cak pre­ope­ra­tif vi­zit­te has­ta­ya uy­gu­la­na­cak anes­te­zi yö­nte­mi hak­kın­da ai­le­ye bil­gi ve­ril­me­li, kor­ku ve en­di­şe­ler gi­de­ril­me­li­dir. Pre­ope­ra­tif de­ğer­len­dir­me has­ta­ne­de ya­tış sü­re­si­ni kı­sal­tır, plan­la­nan cer­ra­hi­nin er­te­len­me­si­ni ya da ip­ta­li­ni ön­ler.